Advokátní kancelářJUDr. Miloslav Drbálek

JUDr. Miloslav Drbálek, advokát se zaměřuje na poskytování právních služeb fyzickým i právnickým osobám, zejména, v oblasti práva trestního, obchodního, občanského, konkurzního, insolvenčního, finančního, pracovního, správního, práva duševního vlastnictví a v dalších odvětvích např. práva mezinárodního obchodu.

  • +420 602 113 359
  • mdrbalek@seznam.cz
O ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI

O advokátní kanceláři

Výkon advokátních služeb vychází z dlouhodobých zkušeností, které byly získávány po ukončení právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 1982 nejprve v průmyslových podnicích při vývozu investičních celků ( VVIC) do zahraničí, prostřednictvím podniků zahraničního obchodu (PZO) a na právních odděleních, jakož i na obecních a městských úřadech a od roku 1992 při provádění právních činností a advokátních služeb. Při poskytování právních služeb jsou zúročovány i zkušenosti z navazujících odborných činností, jako například při výkonu správce konkurzní podstaty, insolvenčního správce nebo i likvidátora nejrůznějších právnických osob nebo i při výkonu funkce předsedy představenstva investiční společnosti nebo předsedy dozorčí rady výrobní akciové společnosti, která měla uzavřené dodavatelské smlouvy ve výši více než 4,5 mld. Kč.

Pacta sunt servanda

Smlouvy se mají dodržovat

Pacta sunt servanda

Advokátní kancelář za více než 24 roků podala na věcně a místně příslušné soudy a arbitrážní soudy tisíce aktivních žalob zejména za ČKD Hořovice a.s., ČKD Praha Holding a.s. a další subjekty a řešila tisíce pasívních žalob žalovaných klientů, jakož i restituční spory. Advokátní kancelář se také podílela na řešení právních vztahů při procesu finančního vyrovnání dlužníka, klienta s několika tisíci věřiteli v zákonné lhůtě ve smyslu platných předpisů. Advokátní kancelář zastupovala tuzemské i zahraniční klienty např. z Tchaj-wanu v problematice autorského práva a autorskoprávní ochrany nebo zahraniční subjekty při zakládání a rozvoji kapitálové společnosti v oblasti strojírenství na území České republiky.

Advokátní kancelář resp. JUDr. Miloslav Drbálek, advokát, správce, v oblasti konkurzní a insolvenční sepsala majetkovou resp. konkurzní podstatu za několik miliard Kč a dosáhla zpeněžení více než 140 mil. Kč, v daných konkurzních řízeních, přičemž řešila stovky aktivních nebo pasivních nebo incidenčních sporů, jakož i řadu trestněprávních řízení. V této souvislosti poskytujeme právní služby v oblasti trestního, občanského, korporátního a obchodního práva, řešíme právní vztahy k nemovitostem, sestavování smluv, sepisování majetkových podstat ve smyslu platných předpisů.

Advokátní kancelář poskytovala také odborné rady v roli školitele nebo odborného poradce advokátních koncipientů.

Advokátní kancelář doplňuje potřebné znalosti, mimo jiné, na specializovaných školeních v oblasti vybraných vývozních investičních celků, mezinárodní ochrany investic, transferu technologií na právnických fakultách v České republice, na právnické fakultě v Rakousku JURIDICUM Wien a na prestižních zahraničních vysokých např. ETH Zürich a dále na specialisovaných institucích ve Vídni, Curychu a v Haagu např. Haagský institut mezinárodního práva soukromého a procesního nebo v Bruselu např. The Committee of the Regions a v dalších městech.

Čím se zabýváme

Vedle obvyklých právních služeb pro právnické i fyzické osoby může advokátní kancelář nabídnout své odborné znalosti a bohaté zkušenosti zejména v těchto specializovaných právních oborech:

• statutární právo obchodních společností
• obchodní právo zvláště závazkové právo a nezaplacené dluhy, veřejné dražby
• občanské právo, právo k nemovitostem a věcné břemeno
• majetkové právo
• konkurzní právo a vyrovnání, insolvenční řízení pro právnické osoby a pro občany
• pracovní právo - správní právo
• řešení sporů a zastupování klienta ve sporném, rozhodčím a insolvenčním řízení
• trestní právo

Kontaktní údaje

  • +420 602 113 359
  • mdrbalek@seznam.cz
Radslavice 15, 751 11